http://www.dinamocosmetics.com” alan adlı internet sitesi (“Web Sitesi”)"İnönü Mahallesi, Gebze  Güzeller OSB Mah. Nursultan Nazarbayev Sokak, No:8/ Gebze Kocaeli” adresinde bulunan “Dinamo Kozmetik ve Tekstil Dış Tic. A.Ş.” (Bundan böyle kısaca “Dinamo Kozmetik” olarak  anılacaktır.) tarafından işletilmektedir. Dinamo Kozmetik, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel  verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin  kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, Web Sitesi’ni  kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması,  aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi kapsamında işlenmesi1 ve söz konusu işlemenin usul ve esaslarıyla ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

Kişisel veri, Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesine göre, kişisel veri; “kimliği belirli veya  belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Bu veriler içerisinde, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız vb. bilgiler olabilir. Ayrıca, çerez kullanılmak  suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler/veriler,  (örneğin Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz gibi bilgiler),  eğer bunlar kullanıcıya/ziyaretçiye tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla  bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak  nitelendirilebilir.  

Web Sitesi’ni kullanan internet kullanıcılarının ve ziyaretçilerin kişisel verilerini, çerezler  vasıtasıyla Web Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak, Web Sitesi’ni, kullanıcıların ve  ziyaretçilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirmek amacıyla işlemekteyiz. Ayrıca Web  Sitesi kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin Web Sitesi’ni nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan  isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve Web Sitesi’nin yapılarını ve içeriklerini  geliştirmemize yardımcı olmaları amaçlarıyla işlemekteyiz. Bu veriler sizin kimliğinizi  tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.  

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde uyarınca, Dinamo Kozmetik olarak  hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amaçlarıyla kanunen yetkili kılınan mercilerin  talebi üzerine bu mercilerle gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.  

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Mevcut ve potansiyel internet kullanıcıları ve ziyaretçiler ile ilgili kişisel veriler, Web Sitesi'ne  çerez konumlandırılması suretiyle Dinamo Kozmetik tarafından, Dinamo Kozmetik’in faaliyetlerini yürütebilmesi ve faaliyet konusu ürünlerin sunulması ve veri sahiplerinin temel hak  ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Dinamo Kozmetik‘in meşru menfaati hukuki sebebine  dayalı olarak toplanmaktadır. 

Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3.1.(e) maddesine göre, “Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da  herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,  değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının  engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder. 

4. Ağ Sunucusu Veri Günlüğü: 

Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri, internet sunucumuza otomatik  olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında ise veri kayıtlarına aşağıdaki bilgileri/verileri kaydeder. ∙ Giriş tarihi, 

  • Giriş zamanı, 
  • Başvuru internet sitesinin URL’si, 
  • Alınan dosyalar, 
  • İletilen veri miktarı, 
  • Tarayıcı (Browser) tipi ve versiyonu, 
  • İşletim sistemi, 
  • IP adresi, 
  • İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı. 

5. Çerezler 

Çerezler internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze yerleştirilen küçük metin  dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz.  

Bu Web Sitesi, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google  Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardım etmek için çerezleri kullanır. Web Sitesini kullanımınızla  ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Google’a iletilecek ve Google  tarafından ABD’de bulunan sunucularda tutulacaktır. Google, bu bilgileri Web Sitesi’ni kullanma  şeklinizi değerlendirmek, Web Sitesi aktivitesine ilişkin raporlar derlemek ve Web Sitesi aktivitesi  ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunmak amacıyla kullanacaktır.  
Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler: 

  • İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur. ∙ Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar. ∙ İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur. ∙ Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
ÇEREZ TÜRÜ ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI
GEREKLİ ÇEREZLER

Bu tür çerezler, Web Sitesi’nin düzgün bir şekilde  çalışabilmesi ve Web Sitesi’nin sunduğu tüm özellikleri  kullanabilmenizi sağlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya  geri dönüldüğünde önceki eylemi hatırlama buna örnek  verilebilir. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Bu çerezleri  kabul etmezseniz, Web Sitesi’nin tüm özelliklerinden  faydalanamayabilirsiniz.

PERFORMANS  ÇEREZLERİ

Bu tür çerezler, Web Sitesi’ni iyileştirebilmemiz için, Web  Sitesi’nin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplar. Örneğin, en  çok hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, Web Sitesi’nde geçirilen  zaman ve karşılaştığınız hata mesajları hakkında veri/bilgi  toplar. Bu çerezler tarafından toplanan veriler/bilgiler  anonim-isimsiz olarak kaydedilir. Sizin kimliğinizi  belirleyebilecek herhangi bir bilgi depolanmaz.

İŞLEVSEL ÇEREZLER

Bu tür çerezler, size daha kişisel bir deneyim sunmamızı  sağlar. Bunlar, örneğin kullanıcı adınız ve dil tercihleri gibi  verileri hatırlamamızı sağlar, sonraki ziyaretlerinize, bu  bilgileri yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Bu çerezlerin  depolandığı bilgi isimsizdir. Bu tür çerezleri kabul  etmezseniz, Web Sitesi’nin performans ve işlevselliği  etkilenebilir ve Web Sitesi’ndeki bazı içeriklere erişim  sağlanamayabilir.

HEDEFLEME/REKLAM  ÇEREZLERİ

Bu tür çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan  içerikleri/ürünleri sunmak amacıyla kullanılır. Örneğin, Web  Sitesinde size sunulan reklamları ve içeriği kişiselleştirmek,  Web Sitesi’nde aynı reklamı görme sıklığını sınırlamak ve  reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek amacıyla  hedefleme veya reklam çerezlerini kullanabiliriz.

 

6. Çerez Ayarları Yönetme 

Web Sitesi’ni mümkün olan en verimli şekilde kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmenizi tavsiye ederiz. Çerzler olmadan da Web Sitesi’ni görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları istediğiniz zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Çerzlerinizi yönetme ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunuzu kullanınız. Çerzlerin kullanımını durdurduğunuzda veya çerez ayarlarını değiştirdiğinizde, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini unutmayınız. 

7. Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca; veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle2 Dinamo Kozmetik’e  başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde  Dinamo Kozmetik tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Dinamo  Kozmetik için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından  belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.3 

8. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim 

Kanun kapsamında yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, buna ilişkin olarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurmak ve ıslak imza ile imzalamak suretiyle “İnönü Mahallesi, Gebze Güzeller OSB Mah. Nursultan Nazarbayev Sokak,  No:8/ Gebze Kocaeli” adresine bizzat elden teslim edebilir, noter vasıtasıyla ve Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.  

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde  belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri  sahipleri tarafından Dinamo Kozmetik’e daha önce bildirilen ve Dinamo Kozmetik sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak  suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Dinamo Kozmetik’e iletir. 
10.03.2018 tarih 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap  verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash  bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Dinamo Kozmetik tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

9. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı 

Web Sitesi, diğer internet sitelerine ait bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin yöneticilerinin veri  koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır.  Dinamo Kozmetik link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriklerinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi  bulunmamaktadır. 

10. Değişiklikler 

Web Sitesi, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte  olduğundan işbu Çerez Politikası da bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup, Çerez Politikası’nın güncel hali “http://www.dinamogrup.com/” adresinde yayımlanarak sizlerin  https://dinamocosmetics.com/ erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.  

11. Açık Rıza 

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi  kabul etmektesiniz. Eğer Web sitemizi kullanmanızla ilgili olarak tanımlama bilgilerini kabul etmek istemiyorsanız, şunlardan birini yapmanız gerekir: 

1. Tarayıcı bilgilerini, tanımlama bilgilerinin tümünü ya da bir kısmını engelleyecek şekilde değiştirin; ya da 
2. Web Sitemizi kullanmayı durdurun. 

Dinamo
Merhaba
Aklınıza takılan bir soru olduğunda bize çekinmeden yazabilirsiniz.